Vážené dámy a páni, v tomto dokumente nájdete najdôležitejšie informácie týkajúce sa Vašich osobných údajov, ktoré spracúva spoločnosť Dentsu Slovakia s. r. o., IČO 36 725 838, so sídlom POLUS TOWER II, Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 44120/B (ďalej len "my" alebo "naša spoločnosť"), v súvislosti so spracúvaním Vašich požiadaviek na kontaktovanie z našej webovej stránky.

Aké údaje spracúvame?

Naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom našej webovej stránkyOsobné údaje osôb, ktoré vyplnili kontaktný formulár na našej webovej stránke a požiadali nás o kontakt, spracúvame len v nevyhnutnom rozsahu.

Konkrétne spracúvame tieto údaje:

 • Vaše kontaktné údaje (meno a priezvisko, údaje o spoločnosti, e-mailová adresa),
 • znenie Vašej otázky, žiadosti alebo komentáru vrátane dátumu vyplnenia kontaktného formulára,
 • údaje o našej odpovedi na Vašu otázku, žiadosť alebo komentár,
 • akékoľvek ďalšie informácie obsiahnuté v akejkoľvek následnej komunikácii s Vami.

Na akom základe, na aký účel a ako dlho spracúvame Vaše osobné údaje?

Poskytnutie uvedených osobných údajov je dobrovoľné, a preto nie je Vašou zákonnou povinnosťou. Na základe Vašej dobrovoľnej otázky Vám zašleme odpoveď a na tento účel, t. j. na zodpovedanie Vašej otázky, žiadosti alebo komentáru, spracúvame Vaše osobné údaje.

Právnym základom spracovania je plnenie zmluvného vzťahu našej spoločnosti voči Vám, a to vo forme prípravy odpovede na Vašu otázku, žiadosť alebo komentár.

Doba uchovávania Vašich údajov

Vaše vyššie uvedené osobné údaje budeme spracúvať až doby vyriešenia Vašej otázky, žiadosti alebo komentáru a ďalšie 2 roky. Po uplynutí uvedeného obdobia Vaše údaje vymažeme.

Komu sprístupňujem alebo prenášame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje neposkytujeme ani nezverejňujeme žiadnym tretím stranám, s výnimkou prípadov, keď by naša spoločnosť mala povinnosť poskytnúť údaje podľa platných a účinných právnych predpisov alebo v prípade hlásenia bezpečnostného incidentu.

Naša spoločnosť nevyužíva pri príprave odpovede na Vašu otázku, žiadosť alebo komentár služby sprostredkovateľov spracúvajúcich Vaše osobné údaje.

Niektoré údaje môžeme preniesť na účely poskytnutia poradenstva našim účtovným, daňovým, právnym a podobným poradcom.

Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín mimo EÚ.

Iné podstatné skutočnosti

Vaše osobné údaje sú zabezpečené technickými a organizačnými bezpečnostnými opatreniami tak, aby nedošlo k ich zneužitiu, neoprávnenému sprístupneniu či inému neoprávnenému spracovaniu.

Osobné údaje, ktoré ste vyplnili v kontaktnom formulári, sú získané priamo od Vás.

Vo vzťahu k Vašej osobe nevykonávame automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, takže sa na Vás nevzťahuje žiadne rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré by pre Vás malo právne účinky alebo by Vás podobným spôsobom významne ovplyvnilo.

Vaše práva podľa platných právnych predpisov

Podľa platných právnych predpisov o ochrane údajov máte nasledujúce práva:

 • právo na prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spracúvame,
 • právo na opravu Vašich osobných údajov, ak sú nesprávne, nepresné alebo neúplné,
 • právo požadovať vymazanie Vašich osobných údajov alebo prípadne obmedzenie ich spracovania,
 • právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov,
 • právo kedykoľvek písomne alebo e-mailom na nižšie uvedenú adresu odvolať udelený súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracovania na základe súhlasu udeleného pred jeho odvolaním.
 • právo na prenosnosť údajov, ktoré ste nám poskytli a ktoré spracúvame automatizovanými prostriedkami na základe nevyhnutnosti ich spracovania na účely plnenia zmluvy alebo na základe Vášho súhlasu. V prípade, že si želáte preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi, umožníme Vám získať Vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, alebo ak je to technicky možné, prenesieme ich priamo inému prevádzkovateľovi,
 • okrem vyššie uvedeného máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorý sídli na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, https://dataprotection.gov.sk/,
 • ak Vašej žiadosti nevyhovieme, máte tiež právo požiadať o súdnu ochranu.

V prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok týkajúcich sa spracovania Vašich osobných údajov nás môžete kedykoľvek písomne kontaktovať na adrese POLUS TOWER II, Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava; naša spoločnosť vymenovala tzv. zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, ktorého môžete kontaktovať e-mailom na adrese dpo.slovakia@dentsu.com.

V Bratislave, 1.12. 2022

Ing. Petr Chajda, konateľ